कार्यालय ; जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था परभणी

अनुक्रमणिका

1        जिल्‍हयातील एकुण सहकारी संस्‍थांची तालुकानिहाय यादी ( अपेंडिक्‍स ए सन 2012-13)

2        सहकारी संस्‍थांच्‍या लेखापरिक्षकांची नामतालिका

3        जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था परभणी कार्यालयातील कर्मचा*यांची यादी

4        काम वाटप समिती मार्फत मजूर सहकारी संस्‍थांना वाटप झालेल्‍या कामांची यादी

5        परभणी जिल्‍हयातील मार्फत मजूर सहकारी संस्‍थांची यादी

6        अवसायनातील सहकारी संस्‍थांची सांखिकी माहिती

7        अवसायनातील सहकारी संस्‍थांची यादी

8        महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अंतर्गत सहकारी संस्‍थांची यादी

9        महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 88 अंतर्गत सहकारी संस्‍थांची यादी

10      परभणी जिल्‍हयातील सहकारी संस्‍थांची निवडणुक संदर्भातील माहिती माहे डिसेंबर 2013 अखेर

 11     विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्‍थां कडील गोदामांची यादी

12      वखार परवाना दिलेल्‍या वेअर हाऊस ची यादी

13     महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे दुरुस्‍ती अध्‍यादेश्‍

14     महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था नियम 1961 चे प्रारुप नियम

15     महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था नियम 1960 चे प्रारुप नियम व कायदा

16     बहुराज्‍य सहकारी पतसंस्‍थांचा कायदा

17    महाराष्‍टु सावकारी (नियमन)अध्‍यादेश २०१४ सक्षिप्‍त माहिती पूस्‍तीका तसेच नवीन व जूना कायदा तूलनात्‍मक 

18           महाराष्ट्र सरकारी (नियम) राजपत्र एप्रिल 2014

19.   परभणी जिल्‍हयातील नागरी सहकारी बॅकांचा निवडणुक कार्यक्रम

20.   परभणी तालुक्यातील बंद/कार्यस्थगित/ठावठिकाणा नसलेल्या सहकारी संस्थाची यादी

21.   पीक कर्ज शासन निर्णय

22.   टंचाई शुध्दिपत्रक शासन निर्णय

23.   पीक कर्ज संबंधीत प्रेस नोट व लिफलेट

24.   पंतप्रधान पीक विमा योजना प्रेसनोट (NEW) 

25.   शेतकरी मोफत बियाणे वाटप सन २०१२-१३ व २०१३-१४ (NEW)