अनुक्रमाणिका

 

अ.क्र.

विषय

1     

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय पुरवठा विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची यादी

2

परभणी जिल्‍हयातील साखर नॉमीनी यांची माहिती / साखर नियतना बाबत

 

3     

परभणी जिल्‍हयातील घाऊक/अर्धघाऊक परवानाधारकांची यादी    

4     

परभणी जिल्‍हयातील किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांची यादी   

5     

परभणी जिल्‍हयातील गॅस एजंसीची माहिती

6     

परभणी जिल्‍हयातील एपीएल,बीपीएल,अंत्‍योदय शिधापत्रीकांची यादी     

7     

परभणी जिल्‍हयातील रास्‍तभाव दुकानाची तालुकानिहाय यादी    

8     

परभणी जिल्‍हयातील एपीएल,बीपीएल,अंत्‍योदय योजनेच्‍या धान्‍याचे नियतना बाबत     

9     

परभणी जिल्‍हयातील गोदाम संख्‍या व क्षमते बाबतची माहिती   

10     

जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्‍थापना करणे बाबतची माहिती 

11     

परभणी जिल्‍हयातील जिल्‍हास्‍तरीय/तालुकास्‍तरीय दक्षता समित्‍यांची माहिती    

12     

परभणी जिल्‍हयातील शासकीय गोदामातील काम करणा-या हमाल गुत्‍तेदारांची यादी

13

परभणी जिल्‍हयातील अन्‍नधान्‍य / साखर वाहतुक करणा-या गुत्‍तेदारांची माहिती

 

14     

नागरीकांची सनद      

15

परभणी जिल्ह्यातील किरकोळ केरोसीन विक्री बाबतची माहिती

16

केरोसीन वाटप माहे मे २०१६

17

केरोसीन वाटप माहे जुन २०१६

 

18

परभणी जिल्‍हयातील अंत्‍योदय व प्राधान्य योजनेच्‍या धान्‍याचे माहे मार्च २०१७ नियतना बाबत     

19

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती बाबतची माहिती (NEW)