1.    परभणी जिल्हयातील महा --सेवा केंद्राची तालुका निहाय यादी

1. परभणी    2.  ग़ंगाखेड     3. पूर्णा             4. पालम     

5. पाथरी     6.  मानवत      7. सोनपेठ    8. जिंतुर      9. सेलू

 

 

2.महाऑनलाईन कडून देण्यात येणा-या सेवा

3.आम आदमी बिमा  योजना