परभणी जिल्‍हयातील सामाजिक अर्थसहाय योजनांच्‍या लाभार्थींची यादी

तालुका योजना निहाय योजनांची यादी

1     परभणी (शहर)

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

            5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            6 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

               

2     परभणी (ग्रामीण)

1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            5 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            6 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

3     पालम

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            5 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

4     गंगाखेड

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            5 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

5     मानवत

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            5 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

 

6     सोनपेठ

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

                5    इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

      6 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

7    पाथरी

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

      5 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

 

 8    पुर्णा

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

        5      इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

      6 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

 

          

9    जिंतूर

 

             1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

                5    इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

      6 राष्‍ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय योजना

 

10          सेलु

            1 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            2 श्रावणबाळ सेवा निवृती वेतन योजना (राज्‍य पुरस्‍कृत योजना)

            3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

            4 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)

                      5    इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विेकलांग निवृत्‍ती वेतन योजना (केंद्र पुरस्‍कृत योजना)