१. समितीबाबत थोडक्यात माहिती

२. समितीच्‍या सन्माननीय सदस्यांची यादी

३. विविध योजनेबाबत शासन निर्णय