कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

                                            

                                            

                                             तालुका                         सज्जा   

                                            १. पालम          १.आजमाबाद २.आरखेड  ३.बनवस  ४.चाटोरी ५.फरकांडा ६.गुळखंड

                                                             ७.खाडी  ८.ख़ोरस  ९.नाव्हा १०.पालम ११.पेठपिंपळगाव १२.पेठशिवणी

                                                             १३.पिंपळगाव मु. १४.पोखर्णी देवी १५.रावराजुर १६.सेलु  १७.शेखराजुर

                                                             १८.तांदुळवाडी १९.उक्कडगाव  

                                            

                                            २. जिंतुर             १. आडगाव  २. चारठाना  ३. जिंतुर

                                                                             ४. बामणी   ५. बोरी   ६. सावंगी  ७. पांगरी

                                            ३. गंगाखेड         १. गंगाखेड   २. महात्पुरी   ३. राणीसावरगाव  ४. माखणी

                                            ४. परभणी

                                            ५. पाथ्री           १. बाभळगाव

                                            ६. मानवत    

                                            ७. सोनपेठ

                                           ८.  पुर्णा