1.  आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची सन २००६ ते डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत यादी

2. आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची माहे जानेवारी २०१ते डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत यादी

3. आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पर्यंत यादी

4. आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची माहे ०१ जानेवारी २०१७ ते ०८ मार्च २०१७ रोजी पर्यंत यादी