1.  आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची सन २००६ ते डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत यादी

2. आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची माहे जानेवारी २०१ते डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत यादी

3. आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी पर्यंत यादी