सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी

 

                                                                  1. कर्तव्य सूची

                                                                  2.देवस्थान इनाम जमीन वर्ग-3