नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६

.

 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक आरक्षण सोडत नोटिस

 ३०-०६-२०१६

२.

 आरक्षण सोडत अनुसुची

 ०५-०७-२०१६

३.

 आरक्षण सोडत अनुसुची शुद्धीपत्रक

 ०७-०७-२०१६

४.

 नगरपरिषद सा.निवडणुक अंतिम प्रभाग रचना अनुसुची ७-अ व ७-ब        

 १६-०८-२०१६

५.

 प्रेसनोट  

 २३-०८-२०१६

६.

 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक प्रारुप व पुरवणी मतदार यादी (NEW)