अल्पसंख्यांक विभाग

                             

                                           १.  मुखपृष्ठ

                                           २.  अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींसाठी बांधण्यात आलेली वसतीगृहे  

                                           ३.  नविन मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन

                                           ४.  अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१३-१४

                                           ५.  अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१४-१५

                                           ६.  अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६

                                           ७.  अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७

                                           ८.  अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१३-१४

                                           ९.  अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६

                                           १०. अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७

                                           ११. इतर विकास कामे

                                           १२. जिल्हास्तरीय अल्पसंख्यांक कल्याण समिती

                                           १३. पोलिस शिपाई भरती पुर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम