जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्‍हा‍धिकारी कार्यालय परभणी

 

 

. जिल्हा नियोजन समिती माहिती

                                   

. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना खासदार/आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजनेची माहिती

 

३. प्रारुप आराखडा सन २०१७-१८