जि.प. व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१७

 

१. जि.प.निवडणुक विभागाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

२. जिंतुर पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

३. परभणी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

४. मानवत पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

५. सेलु पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

६. पाथरी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

७. सोनपेठ पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

८. पुर्णा पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

९. पालम पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

१०. गंगाखेड पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

११. जि.प.पं.स. सार्वत्रिक निवडणुक २०१७ मतदार यादी (NEW)