जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७

सदरची यादी ही भारत निवडणूक आयोगाकडील दिनांक २१/०१/२०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेली अंतिम  मतदार यादीवर आधारित असून ती केवळ नागरिकांच्‍या माहितीस्तव ठेवण्‍यात येत आहे.

निवडणूक विभाग क्रमांक

निवडणूक विभागाचे नांव

वझुर बु

वाघी धानोरा

सावंगी म्‍हाळसा

आडगाव बाजार

भोगाव

वरुड

चारठाणा

बोरी

वस्‍सा

१०

कौसडी

११

झरी

१२

टाकळी बोबडी

१३

टाकळी कुं.

१४

पेडगाव

१५

जांब

१६

पिंगळी

१७

               सिंगणापुर    

१८

लोहगाव

१९

पोखर्णी

२०

दैठणा

२१

कोल्‍हा

२२

ताडबोरगाव

२३

केकरजवळा

२४

रामपुरी बु

२५

चिकलठाणा बू

२६

वालूर

२७

कुपटा

२८

रवळगांव

२९

देऊळगांव गात

३०

हादगांव बु

३१

देवनांदरा

३२

कासापुरी

३३

बाभळगाव

३४

लिंबा

३५

शेळगाव

३६

नरवाडी

३७

उखळी बु

३८

एरंडेश्‍वर

३९

चुडावा

४०

कावलगाव

४१

गौर

४२

ताडकळस

४३

वझुर

४४

रावराजुर

४५

पेठशिवणी

४६

चाटोरी

४७

बनवस

४८

धारासुर

४९

महातपुरी

५०

मरडसगाव

५१

इसाद

५२

गुंजेगाव

५३

कोद्री

५४

राणीसावरगाव