Taluka - Sonpeth

 

Month\Scheme

केरोसिन

साखर

प्रपत्र- अ- अंत्‍योदय, प्रधान्‍य कुंटुब, उर्वरीत एपीएल, अन्‍नपुर्णा लाभार्थ्‍या करीता रास्‍त भाव  दु‍काननिहाय अनुज्ञेय अन्‍नधान्‍य

प्रपत्र- ब- अंत्‍योदय, प्रधान्‍य कुंटुबानां वितरीत केलेले  अन्‍नधान्‍य

प्रपत्र- क- उर्वरीत एपीएल, अन्‍नपुर्णा लाभार्थ्‍याना  वितरीत केलेले  अन्‍नधान्‍य

Feb 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

March 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Apr  2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

May 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Jun 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

July 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Aug 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Sep 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Oct 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here

Nov 2014

Click here

Click here

Click here

Click here

Click here